ESG openbaarmakingen in overeenstemming met SFDR

 

 

ESG openbaarmakingen in overeenstemming met SFDR

In zijn hoedanigheid van beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging (‘AIFM’), is We are Jane Partners (de “Manager”) onderworpen aan transparantieverplichtingen met betrekking tot ecologische, sociale en governance (“ESG”) aangelegenheden zoals uiteengezet in:

  • Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”);
  • Gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud en presentatie van de informatie met betrekking tot het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, en tot nadere bepaling van de inhoud, methoden en presentatie van informatie met betrekking tot duurzaamheidsindicatoren en ongunstige effecten op de duurzaamheid en van de inhoud en presentatie van de informatie met betrekking tot het promoten van ecologische of sociale kenmerken en doelstellingen voor duurzaamheidsbeleggingen in precontractuele documenten, op websites en in periodieke verslagen (“RTS”); en
  • Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (“TR”).

De Manager kan deze informatie te allen tijde updaten en zal in dat geval een duidelijke toelichting op die wijziging publiceren op deze website.

  1. Promotie van sociale duurzaamheidsfactoren

De Manager bevordert maatschappelijke kenmerken en beschouwt zichzelf als een Licht Groen Fonds in de zin van art. 8 van de SFDR-verordening.

De Manager bevestigt dat hij sociale en bestuurlijke duurzaamheidsfactoren integreert in zijn investeringsbeslissingsprocedure. Elke nieuwe investeringsopportuniteit wordt gescreend op genderevenwicht. Due diligence op een investering zal pas starten als er een vrouwelijke CEO is of als het bedrijf een genderevenwicht heeft van ten minste 50% vrouwelijke werknemers.

Op bestuurlijk vlak zal de Beheerder ervoor zorgen dat er altijd een vrouwelijke vertegenwoordiging is in de Raad van bestuur van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.

De Beheerder zal er tevens voor zorgen dat de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd de mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping maatregelen respecteren.

De Manager integreert evenwel geen ecologische risico’s in zijn beleggingsbeslissingsprocedure, zoals bedoeld in artikel 3 SFDR. Met andere woorden, deze risico’s worden niet formeel geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen van de Manager en de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van het fonds onder het beheer van de Manager worden niet formeel beoordeeld.

De Manager erkent dat ecologie-gerelateerde gebeurtenissen of omstandigheden mogelijk een impact kunnen hebben op de waarde van de investeringen gedaan voor rekening van het fonds..

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden dus geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

  1. Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

De Manager ne emt de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren deels in aanmerking, zoals bedoeld in artikel 4, §1, (b) SFDR. Dat wil zeggen dat de ongunstige effecten op klimaat- en andere milieu-indicatoren (waaronder begrepen, broeikasgasemissies, biodiversiteit, watergehalte en afval) niet in aanmerking worden genomen. Echter, deindicatoren voor sociale thema’s en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensrechten en bestrijding van corruptie en omkoping, worden wel in aanmerking genomen worden in beleggingsbeslissingen door de Manager.

 

  1. Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid

Als kleinschalige beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, heeft de Manager geen verplichting om een formeel beloningsbeleid te hebben in overeenstemming met artikel 40 en volgende van de Belgische wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. Als een gevolg daarvan, worden duurzaamheidsrisico’s niet geïntegreerd in het beloningsbeleid van de Manager.